CBTT: Nghị quyết HĐQT Phê duyệt thời gian, địa điểm và thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và giải trình Biến động lợi nhuận sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, chi tiết xem tại đây Công văn giải trình biến động lợi nhuận, chi tiết xem tại […]

CBTT: Thông báo về ngày ĐKCC chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: CBTT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý IV/2022, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 4 năm 2022 và quý 4 năm 2021, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn/ Nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của Ông Đỗ Bảo Anh cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết xem tại đây