CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo giao dịch và Không còn là cổ đông lớn

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.  Báo cáo không còn là cổ đông lớn. Chi tiết xem tại đây.

Tập đoàn Vexilla công bố thông tin

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để […]

BCTC đã kiểm toán và công văn giải trình

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, chi tiết xem tại đây. Công văn giải trình, xem tại đây.

Thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.