CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CTCP TẬP ĐOÀN VEXILLA 28/10/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla công bố Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, xem tại đây.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 26/10/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố kết quả ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 26/10: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 26/10/2019 xem tại đây. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 26/10/2019 xem tại đây. Công văn công bố thông tin kết quả ĐHĐCĐ bất thường 26/10/2019 xem tại […]

CV giải trình chênh lệch DT và BCTC quý 3/2019

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Vexilla công bố thông tin: Công văn giải trình chênh lệch doanh thu, xem tại đây. Báo cáo tài chính quý 3/2019, xem tại đây.