Công bố thông tin

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin Báo cáo về ngày trở thành/Không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng: Của Ông Phạm Việt Cường, chi tiết xem tại đây. Của Ông Hoàng Thanh Tùng, chi tiết […]

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam CBTT

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty, chi tiết xem tại đây. Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty, chi tiết xem tại đây. Danh sách cổ đông lớn, chi tiết xem tại đây.

CBTT BCTC Quý 3/2020 và Công văn giải trình

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 3/2020, chi tiết xem tại đây. Công văn giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận giữa năm 2019 và năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Chiến, chi tết xem tại đây. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chi tết xem tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Văn Chiến, chi tiết xem tại đây. Thông báo giao dịch cổ phiếu bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chi tiết xem tại đây.