CBTT: Báo cáo tài chính quý II/2020 và công văn giải trình

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2020, chi tiết xem tại đây. Công văn giải trình biến động lợi nhuận giữa quý I/2020 và quý II/2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: nội dung kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: – Nội dung biên bản họp và nghị quyết, chi tiết xem tại đây. – Nội dung điều lệ, quy chế nội bộ công ty, chi tiết xem tại đây.  

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo giao dịch và Không còn là cổ đông lớn

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.  Báo cáo không còn là cổ đông lớn. Chi tiết xem tại đây.