CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa biên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận giữa báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm […]

CBTT: Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây. Điều lệ Công ty, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Bộ tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây. Bộ file word mẫu đề cử, ứng và SYLL chi tiết tại đây. Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT, chi tiết xem tại đây.