CBTT: Nghị quyết HĐQT Phê duyệt thời gian, địa điểm và thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây

CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: CBTT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Chi tiết xem tại đây

CBTT: NQ số 0804/2022/SVN/NQ-HĐQT về việc Huỷ ngày ĐKCC chốt DSCĐ 29/03/2022 và Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: NQ số 0804/2022/SVN/NQ-HĐQT về việc Huỷ ngày ĐKCC chốt DSCĐ 29/03/2022 và Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022, chi tiết Xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và giải trình Biến động lợi nhuận sau kiểm toán

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, chi tiết xem tại đây. Công văn giải trình biến động lợi nhuận, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: CBTT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, CBTT số 03/2022/CBTT-SVN, Thông báo số 03/2022/TB-SVN thay cho Thông báo số 02/2022/TB-SVN chi tiết xem tại […]

Nghị quyết HĐQT Số 02/2022/SVN/NQ-HĐQT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT Số 02/2022/SVN/NQ-HĐQT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây.