CBTT: Báo cáo giao dịch Bà Lê Thị Hương

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng, chi tiết xem tại đây. Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, […]

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây. Bộ tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây. Bộ file word mẫu đề cử, ứng và SYLL […]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Thông báo số 07 về Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây. Thông báo số 14 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt […]