CBTT: BCTC đã được kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, chi tiết xem tại đây. Công văn giải trình biến động lợi nhuận, chi tiết xem tại đây. Công văn giải trình nội dung nhấn mạnh trong ý kiến kiểm toán năm […]

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu có bảo đảm của người nội bộ

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông Nguyễn Văn Chiến, chi tiết xem tại đây. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chi tiết xem […]

Công bố thông tin

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin Báo cáo về ngày trở thành/Không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng: Của Ông Phạm Việt Cường, chi tiết xem tại đây. Của Ông Hoàng Thanh Tùng, chi tiết […]