Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin thay đổi CĐL

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: CBTT không còn là cổ đông lớn Phạm Thị Mai Anh, chi tiết xem tại đây. CBTT trở thành cổ đông lớn Đỗ Bảo Anh, chi tiết xem tại đây. CBTT thay đổi sở hữu CĐL Đỗ Bảo Anh, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa biên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận giữa báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu […]