CBTT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý IV/2022, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 4 năm 2022 và quý 4 năm 2021, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn/ Nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của Ông Đỗ Bảo Anh cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính Quý III/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý III/2022, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 3 năm 2022 và quý 3 năm 2021, chi tiết […]

CBTT: Thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của Ông Đỗ Bảo Anh cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết: Ngày 06/10/2022, xem tại đây. Ngày 07/10/2022, xem tại đây

Thông báo Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự: Người phụ trách quản trị và thư ký công ty

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự: Người phụ trách quản trị công ty và thư ký Công ty, Chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa biên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận giữa báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm […]