Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017,BCTC bán niên soát xét 2018 và BCTC năm 2018 của Công ty

Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) xem tại đây