Nghị quyết HĐQT vv thu hồi,thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và thông qua nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Gang thép và Công nghiệp Việt Nam

Nghị quyết HĐQT thông qua thu hồi và thanh lý hợp đồng 01/241215/MVN/HĐCN/SVN/ĐQA;thông qua nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Gang thép và Công nghiệp Việt Nam xem tại đây