Trạch tả

Tên khoa học :
Họ : Trạch tả
Tên vị thuốc :
Tên khác :