Cây gừng trâu

Tên khoa học :
Họ : Cây gừng trâu
Tên vị thuốc :
Tên khác :