Bạch chỉ

Tên khoa học : Angelica dahurica Benth. et Hook. f.
Họ : Bạch chỉ
Tên vị thuốc : Bạch chỉ
Tên khác : Hàng châu bạch chỉ, Hương bạch chỉ