Tập đoàn Vexilla công bố thông tin

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.
  • Công văn về việc công bố thông tin, chi tiết xem tại đây.